· Informujemy, że chorych, pragnących przyjmować regularnie Komunię świętą w swoich domach w niedzielę i świętą, a nawet w tygodniu można zgłaszać u księży odwiedzających ich w pierwsze soboty, bezpośrednio w kancelarii parafialnej lub dzwoniąc pod numer telefonu: 609-710-247

· Prosimy również o pomoc w realizacji tego pragnienia serca, Rodzinę, Bliskich, Opiekunów osób chorych, starszych, niepełnosprawnych, potrzebujących.


Posługa Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej w Parafii Pana Jezusa Dobrego Pasterza w Krakowie

 • Nadzwyczajni szafarze Komunii świętej to świeccy pomocnicy w udzielaniu Komunii świętej, którzy będąc niejako przedłużeniem rąk kapłanów, pełnią przede wszystkim posługę zanoszenia Ciała Pańskiego w niedziele i święta a nawet w tygodniu wiernym  chorym, niepełnosprawnym, potrzebującym i starszym. Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz pisał:
  ,,Wam, którym stan zdrowia nie pozwala na opuszczenie domów, a niekiedy nawet łoża choroby czy wózka inwalidzkiego. Niektórzy z Was przyjmują Komunię świętą raz w miesiącu, gdy odwiedza ich kapłan, ale pragniecie przyjmować ją częściej, w każda niedzielę, a nawet w tygodniu, trwacie w swych domach na modlitwie i wspieracie w ten sposób całą wspólnotę. A teraz, kiedy potrzebujecie w szczególny sposób siły, jaka płynie z sakramentalnego zjednoczenia z Chrystusem w Komunii świętej wspólnota Kościoła, parafii pragnie się zatroszczyć o spełnienie Waszego wielkiego pragnienia, jakim jest częsta Komunia święta dając możliwość jej częstszego przyjęcia dzięki posłudze nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej”
 • W wypadku braku szafarzy zwyczajnych, nadzwyczajni szafarze mogą także udzielić wiatyku umierającym.
 • Świeccy pomocnicy, gdy brak jest wystarczającej liczby kapłanów, mogą rozdzielać Komunię świętą na Mszy świętej.
 • Nadzwyczajni Szafarze Komunii św. należą również do Służby Liturgicznej Ołtarza
 • Posługę nadzwyczajnego Szafarza Komunii świętej wprowadziła w Kościele powszechnym  instrukcja Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów  ,,Immensae caritatis”  z 29 stycznia 1973 roku.   W Polsce posługę tę reguluje ,,Instrukcja w sprawie formacji i sposobu wykonywania posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej” wydana przez Konferencję Episkopatu Polski 22 czerwca 1991 roku.
 • W 2005 roku Biskup Krakowski, Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz wydał dekret ustanawiając tym samym  posługę pomocników w udzielani Komunii świętej  w Archidiecezji Krakowskiej.
 • Motywem tej decyzji  była troska o to, aby wierni, którzy znajdują się w stanie łaski i kierując się właściwą i pobożną intencją pragną uczestniczyć we Świętej Uczcie, nie byli pozbawieni sakramentalnej pomocy i pociechy, szczególnie, gdy znajdują się w sytuacji choroby, niepełnosprawności.


Patronem nadzwyczajnych szafarzy w Archidiecezji Krakowskiej jest św. Stanisław Kazimierczyk.

„…Niech ten, który słowem i przykładem życia uczył, że największą wartością każdego chrześcijanina w życiu codziennym jest Msza Święta, którą sam z wielkim nabożeństwem sprawował, i przyjmowanie Komunii Świętej, po należytym przygotowaniu oraz z gorącym dziękczynieniem, z nabożeństwa do Najświętszego Sakramentu czerpał siły do heroicznej troski o ubogich i chorych, którym zanosił Komunię Świętą także podczas niosącej śmierć zarazy, czuwa z nieba nad wszystkimi, którzy jako nadzwyczajni szafarze niosą chorym Chleb życia. Niech uprasza im łaskę gorliwej pobożności eucharystycznej i wiernego pełnienia swej posługi w Kościele……”
Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz

ODWIEDZINY OSÓB CHORYCH I STARSZYCH

 • Informujemy, że chorych, pragnących przyjmować regularnie Komunię świętą w swoich domach w niedzielę i świętą, a nawet w tygodniu można zgłaszać u księży odwiedzających ich w pierwsze soboty, bezpośrednio w kancelarii parafialnej lub dzwoniąc pod numer telefonu: 609 710 247
 • Prosimy również o pomoc w realizacji tego pragnienia serca, Rodzinę, Bliskich, Opiekunów osób chorych, starszych, niepełnosprawnych, potrzebujących.

DAR EUCHARYSTII

,,Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię… Albowiem jarzmo moje jest słodkie a moje brzemię lekkie.” (Mt 11,28)
          Nasze życie w każdym swoim wymiarze jest nieustanną wędrówką na spotkanie z Panem, wędrówką, która jest ugruntowana w powyższym zaproszeniu i zapewnieniu Jezusa ,,Przyjdźcie do Mnie wszyscy…” . Na początku naszej życiowej i duchowej drogi nasi rodzice powierzyli nas Bogu w Trójcy Jedynemu w Sakramencie Chrztu św., aby On zanurzył nas w tajemnicy życia i miłości. Dzięki łasce Boga i świadectwie naszych rodziców oraz kapłanów, stawialiśmy pierwsze kroki w wierze i miłości na drodze do przyjęcia po raz pierwszy Sakramentu Pojednania i Komunii św. Wielu z nas Chrystus towarzyszy przez całe nasze życie, a my coraz bardziej to odkrywamy szczególnie w trudnych dla nas momentach i doświadczeniach życiowych. Pragniemy Go, ponieważ On nas kocha i tylko On jest w stanie nasycić nasze serce i je uzdrowić. Jego pragnieniem jest umiłowanie nas do końca i danie nam siebie samego- swojego życia, dlatego otwórzmy dla Niego nasze serca, przyjmując Go w sakramencie Eucharystii.
          Spośród wszystkich Bożych darów najcenniejszym jest dar Eucharystii, w której Chrystus uobecnia dla nas swoją śmierć i zmartwychwstanie i przychodzi do nas w Komunii świętej. Przypomina nam to Św.. Jan Paweł II w swojej encyklice Ecclesia de Eucharistia. Włączenie w Chrystusa jakie dokonuje się w Chrzcie św., odnawia się i nieustannie umacnia przez uczestnictwo w Ofierze Eucharystycznej, przede wszystkim gdy jest to uczestnictwo pełne przez udział w Komunii sakramentalnej. Możemy powiedzieć, że nie tylko każdy z nas przyjmuje Chrystusa, lecz także Chrystus przyjmuje każdego z nas.
,,Wy jesteście przyjaciółmi moimi.” (J15,14).  
,,Ten kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie.” (J6,57)”

   

Modlitwa Nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej

Panie Jezu Chryste, Zbawicielu człowieka! Ojciec niebieski posłał Cię, abyś ludzi zniewolonych przez grzech wyprowadził do światła prawdziwej wolności. W czasie ziemskiej wędrówki zawsze byłeś blisko słabych, opuszczonych i cierpiących. Niosłeś pocieszenie strapionym, uzdrawiałeś chorych i wskrzeszałeś umarłych. Twoje otwarte Serce bije nadal w Kościele, a Jego zbawcza moc przemienia nas w sakramentach świętych.
W swoim miłosierdziu dałeś i mnie uczestniczyć w tej tajemnicy, powołując do pomocy przy rozdzielaniu Twego Najświętszego Ciała. Pozwoliłeś mi nieść Twoją zbawczą obecność w Komunii świętej do chorych ludzi. Niech moc Twego Ducha przenika mnie do głębi. Spraw bym sercem chłonąc Twoją łaskę i pełniąc zleconą mi posługę, stawał się widocznym znakiem Twojej obecności w moim środowisku.
Maryjo, Matko naszego Zbawiciela, która niosąc Go pod sercem spiesznie zdążałaś do Elżbiety, uproś mi łaskę podobnej gorliwości, gdy idę do powierzonych mi chorych.
Święty Stanisławie Kazimierczyku, módl się za nami!

 

Nasza wspólnota zapewnia Was wszystkich o modlitwie, niech Jezus Chrystus zawsze mieszka w Waszych sercach i Was umacnia i uzdrawia!
Bracia Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej wraz z Ks. Proboszczem i Duszpasterzami Parafii Pana Jezusa Dobrego Pasterza w Krakowie
157416
Dzisiaj: 2
Wczoraj: 315