Pan Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, kiedy został wydany ustanowił Eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi swojej, aby w niej na całe wieki, aż do swego powtórnego przyjścia utrwalić Ofiarę Krzyża i powierzyć Kościołowi pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania, sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, ucztę paschalną, w której pożywamy Chrystusa, w której dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały. (por. KKK 1402)
Ofiara Pana Jezusa jest dowodem i uobecnieniem wielkiej miłości Boga do człowieka i jest najwspanialszym wypełnieniem planu zbawienia każdego człowieka: Chrystus umiłowawszy swoich do końca ich umiłował i dał nam siebie- dar i moc swojej zwycięskiej miłości w Najświętszym Sakramencie, Żywym pokarmie, abyśmy w Nim żyli już na ziemi i kiedyś w wieczności. 
Tym samym ustanowił sakrament – znak, w którym zawarł zbawcze owoce swojego Misterium Paschalnego, czyli swojej męki, śmierci i zmartwychwstania, wniebowstąpienia i zesłania Ducha Świętego. Przez swoja Paschę- przejście do Ojca, który jest miłością prowadzi w zjednoczeniu z sobą i Duchem Św. cały Kościół. Jezus Chrystus dokonał swojego dzieła raz po wszystkie czasy, jednak przez celebrację Eucharystyczną wierzący wszystkich pokoleń mają możliwość uczestniczenia w tym jednym zbawczym wydarzeniu i mogą czerpać z jego owoców… ,,W chlebie i winie, pod którymi postaciami Chrystus nam się daje w paschalnej uczcie, całe Boże życie dociera do nas i udziela się w formie sakramentu. Jezus Chrystus, który przez ,,Ducha wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę” w darze eucharystycznym udziela nam to samo życie Boże.”

 • Obrzęd ten Chrystus pozostawił Kościołowi i Kościół troszczy się o jego właściwe sprawowanie na ,,pamiątkę Pana Jezusa”, aż do jego powtórnego przyjścia. Kościół przyjmuje, celebruje, adoruje ten dar w wiernym posłuszeństwie Jezusowi Chrystusowi.
 • Eucharystia jest ,,źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego, inne zaś sakramenty, tak i jak wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolstwa, wiążą się ze świętą Eucharystią i do niej zmierzają. W Najświętszej, bowiem Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus- nasza Pascha. W Eucharystii Chrystus uobecnia się rzeczywiście, chociaż w sposób tajemniczy. (por. KKK 1324)

Eucharystię, która jest pamiątka ofiary Chrystusa powinniśmy pojmować:
 • Jako dziękczynienie i uwielbienie Ojca: za dzieło stworzenia, za wszystkie Jego dobrodziejstwa, za odkupienie i uświęcenie?
 • Jako pamiątkę ofiary, Paschy Chrystusa i Jego Ciała- pamiątka, uobecnienie i aktualizacja w naszym życiu cudownych wydarzeń dokonanych przez Boga, jest także ofiarą, w której Chrystus daje nam to samo ciało, które wydał za nas na krzyżu i tę samą krew… Jak zaznacza Sobór Trydencki,, W tej Boskiej ofierze, dokonującej się w czasie Mszy św., jest obecny i w sposób bezkrwawy ofiarowany ten sam Chrystus, który na ołtarzu Krzyża ofiarował samego siebie w sposób krwawy.” Eucharystia jest również ofiarą Kościoła i ofiarą każdego z nas: nasze życie, cierpienia i radości, modlitwa, praca. Cały Kościół jest zjednoczony z ofiarą i wstawiennictwem Chrystusa. Celebracja Eucharystii jednoczy nas z czcią, jaka składają Bogu święci w niebie, na czele z Najświętszą Dziewicą Maryją, oraz uprzedza życie wieczne.
 • Jako prawdziwa i rzeczywista obecność Chrystusa dzięki mocy Jego słowa i Jego Ducha Świętego. W Najświętszym Sakramencie Eucharystii ,,są zawarte prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie Ciało i Krew wraz z duszą i Bóstwem Pana naszego Jezusa Chrystusa, a więc cały Chrystus”. Istnieje głęboki sens, że Chrystus chciał pozostać obecny z nami, skoro w swojej widzialnej postaci miał nas opuścić, zechciał dać nam swoją obecność sakramentalną, skoro chciał ofiarować się za nas na krzyżu, chciał abyśmy mieli pamiątkę Jego miłości, którą umiłował nas aż do końca.
 • Ponieważ wierni zawsze chcieli trwać przy Chrystusie, obecnym pod postaciami eucharystycznymi, dlatego narodziła się forma adoracji Najświętszego Sakramentu, procesje eucharystyczne, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa, które dają nam okazję uwielbienia Boga za Jego cud miłości i pogłębienia tej ważnej prawdy naszej wiary.
,, Kościół i świat bardzo potrzebują kultu eucharystycznego. Jezus czeka na nas w tym sakramencie miłości.  Nie odmawiajmy Mu naszego czasu, aby pójść i spotkać Go w adoracji, w kontemplacji pełnej wiary, otwartej na wynagradzanie za ciężkie winy i występki świata. Niech nigdy nie ustanie nasza adoracja.”   św. Jan Paweł II

 Owoce Komunii Św.
 • Komunia święta Pogłębia nasze zjednoczenie z Chrystusem: ,,Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie a Ja w nim.” (J6,56)
 • Komunia chroni nas przed grzechem: jest lekarstwem na nasze grzechy
 • Eucharystia zachowuje nas od przyszłych grzechów śmiertelnych: podstawą tej mocy jest więź z Jezusem Chrystusem
 • Tworzy Kościół: Chrystus łączy wszystkich przyjmujących Go w jedno Ciało
 • Eucharystia zobowiązuje do pomocy ubogim: uzdalnia nas do dawania daru z siebie za przykładem Chrystusa Pana
 • Jest źródłem jedności chrześcijan
 • Eucharystia jest zadatkiem przyszłej chwały

Wolna myśl

Lepiej jest słuchać karcenia przez mędrca, niż słuchać pochwały ze strony głupców | Koh 7, 5


157409
Dzisiaj: 310
Wczoraj: 143