-  W Środę Popielcową rozpoczął się Wielki Post. Dziś Gorzkie Żale o godz. 17.00.
W Sanktuarium  Świętego Brata Alberta o godz. 15.00. 

Droga Krzyżowa w piątek o 1630 dla dzieci, o 1730 dla dorosłych i o 1915 dla młodzieży oraz tych, którzy nie mogą być wcześniej.  U Sióstr Albertynek o godz. 16.30.

- Intencja modlitwy różańcowej na miesiąc marzec: O dobre przeżycie Wielkiego Postu i łaskę nawrócenia grzeszników.

- Zachęcamy do wzięcia udziału w cyklu spotkań katechetycznych pomocnych w odkrywaniu istoty Chrztu Świętego i świadomym przeżywaniu wiary. Katechezy odbywają się w poniedziałki i czwartki o godz. 18.45 w sali pod kościołem.

 - Od Środy Popielcowej rozpoczął się okres spowiedzi i komunii świętej wielkanocnej, który potrwa do uroczystości Trójcy Przenajświętszej tj. do 4 czerwca.

- Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski w czasie Wielkiego Postu, zachęca wiernych  do codziennego pielgrzymowania do kościołów stacyjnych. Jest to okazja do udziału w wieczornej Eucharystii pod przewodnictwem biskupa w różnych świątyniach naszego miasta. 

- W poniedziałek wspólnota Wieczernik zaprasza na Mszę św. o godz. 18.00 i adorację Najświętszego Sakramentu.

- W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota miesiąca.

- w czwartek Godzina święta Straży Honorowej o  1700  i spotkanie w salce.

- W piątek spowiadamy rano od godziny 6.30 i popołudniu od 16.00. O 16.30 Msza święta dla dzieci i droga krzyżowa dla dzieci.  Msza św. i droga krzyżowa dla kandydatów do bierzmowania z klas szóstych, siódmych i ósmych o godz. 19.15.   W I sobotę o godz. 8.00 Msza św. i nabożeństwo pięciu pierwszych sobót. Od godz. 9.00 odwiedzimy chorych. Prosimy zgłosić w zakrystii.    

- Kosz na trwale produkty żywnościowe, wystawiony będzie przed ołtarzem Matki Bożej Częstochowskiej w celu przygotowania paczek świątecznych, wielkanocnych dla biednych i potrzebujących naszej parafii.

- Od przyszłej niedzieli po każdej Mszy świętej, w domu katechetycznym, będą rozprowadzane przez Zespół Charytatywny baranki wielkanocne i paschaliki na stół wielkanocny.

- Zapraszamy zwłaszcza ludzi młodych do udziału w spotkaniach biblijnych "Lumen Fidei" w środy o godz. 19.30 w kawiarence akademickiej.

- Na ekrany kin wchodzi najnowszy film o św. Józefie pt. „Opiekun”. Seans dla naszej parafii odbędzie się 7 marca o godz. 19.30 w Multikinie przy ul. Dobrego Pasterza. Na hasło „Dobry Pasterz” cena biletu 14 zł. Zapisy w zakrystii, by można wynająć odpowiednią salę..

- W naszej parafii zawiązał się nowy Krąg Domowego Kościoła. Pierwsze spotkanie Kręgu odbędzie się w sobotę 4 marca o godz. 15.00 w salce Wieczernik. Zapraszamy małżonków do włączenia się do spotkań oazy rodzin.

- Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, która znajduje się przy ołtarzu św. Antoniego. Są czasopisma dla dzieci i młodzieży. We wszystkich czasopismach na temat Wielkiego Postu. Jest nowy numer gazetki parafialnej Dobry Pasterz a niej program Rekolekcji oraz interesujące artykuły. 


LIST PASTERSKI METROPOLITY KRAKOWSKIEGO
ARCYBISKUPA MARKA JĘDRASZEWSKIEGO
NA WIELKI POST 2023 ROKU

Drodzy Siostry i Bracia!
U progu kolejnego w naszym życiu Wielkiego Postu w dzisiejszej niedzielnej
Liturgii Słowa rozbrzmiewa stwierdzenie św. Pawła Apostoła z jego Listu do
Rzymian: „O ileż obficiej spłynęła na [nas] wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie
udzielony przez jednego Człowieka, Jezusa Chrystusa” (Rz 5, 15b). Chrystus jawi
się w nim jako Nowy Adam, czyli Nowy Człowiek, który – w przeciwieństwie do
pierwszego Adama – zwycięża kłamstwo szatana, a w konsekwencji wszystkie
tragiczne następstwa ulegania jego pokusom: odnosi bowiem tryumf nad grzechem
i śmiercią. W ten sposób przez Niego „spłynęła na [nas] wszystkich łaska i dar
Boży” (por. Rz 5, 15b).
Chrystus dokonał tego najpierw u samych początków swej publicznej
działalności, kiedy po otrzymaniu Chrztu z rąk św. Jana Chrzciciela udał się na
pustynię, gdzie „przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy”, a następnie był
trzykrotnie kuszony przez złego ducha (por. Mt 4, 1-3a). Słowa, jakie wtedy
wypowiedział, przeciwstawiając się szatańskim pokusom, stanowią niezwykle jasny
program zarówno na tegoroczny Wielki Post, jak i całe nasze chrześcijańskie życie:
„Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust
Bożych” (Mt 4, 4b); „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego” (Mt 4,
7b); „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć
będziesz” (Mt 4, 10b).
Najpierw pierwsze słowo Chrystusa: „Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych” (Mt 4, 4b). Nauka płynąca z
niego wydaje się oczywista. Pełne życie człowieka nie może ograniczać się
wyłącznie do troski o sprawy czysto materialne, takie jak jedzenie, odzież,
mieszkanie. To wszystko jest wprawdzie niezbędne dla codziennej egzystencji, ale
przecież nie wyczerpuje tych pragnień, które znajdują się w sercu każdego
człowieka. Niewątpliwie wielką wartość ma dla niego nieustanne intelektualne
poznawanie świata i odkrywanie jego tajemnic, w czym pomaga mu szkolna
edukacja. Jednakże pragnienia ludzkiego ducha nie wyczerpują się na czysto
ziemskich sprawach. Jest on bowiem stworzony i powołany przez Boga również, a

2
może przede wszystkim do zgłębiania spraw wykraczających poza rzeczywistość
materialną. Tkwi w nim bowiem, czasem nie do końca uświadomione, dążenie do
Boga. Pisał o tym św. Augustyn w swoich Wyznaniach: „Stworzyłeś nas (...) jako
skierowanych ku Tobie. I niespokojne jest serce nasze, dopóki w Tobie nie
spocznie” (Wyznania I, 1).
Temu ważnemu otwarciu na Boga, a w konsekwencji również na drugiego
człowieka, służy nauczanie religii w szkole. Dzięki niemu każde dziecko i każdy
młody człowiek może lepiej poznawać Boga, pogłębiać swoją wiedzę religijną i
uczyć się wypełniania na co dzień tych obowiązków, które wynikają z przyjęcia
przez niego sakramentów inicjacji chrześcijańskiej: chrztu, bierzmowania i
Eucharystii. Odkrywając w sobie i umacniając świadomość Bożego dziecka,
uczniowie znajdują najbardziej podstawowy fundament dla budowania więzów
wspólnotowych nie tylko między sobą, ale także z innymi osobami, zwłaszcza
potrzebującymi różnego rodzaju wsparcia i pomocy. Poznając i doświadczając
Boga, który jest miłością (por. 1 J 4, 16), uczą się oni postawy międzyludzkiej
solidarności oraz gotowości do brania czynnego udziału w akcjach charytatywnych.
Patrząc całościowo na złożony i niełatwy proces kształtowania się osobowości
każdego młodego człowieka, trudno wprost przecenić znaczenie nauczania religii w
szkole.
Mając to na uwadze, rodzice i dziadkowie, a także nauczyciele i wychowawcy,
oraz cała wspólnota Kościoła muszą robić wszystko, co w ich mocy, aby umacniać
dzieci i młodzież w przekonaniu o wielkiej wadze uczęszczania na lekcje religii. Dla
rodziców jest to jednocześnie zadanie i obowiązek, które uroczyście przyjęli w
chwili zawierania sakramentu małżeństwa, gdy wobec całego Kościoła oświadczali,
że „chcą z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym ich Bóg
obdarzy” (por. Obrzędy sakramentu małżeństwa). Niezmiernie ważne są tutaj: osobiste
świadectwo i przykład, wspólna modlitwa rodzinna, częste przystępowanie do
sakramentów świętych, a także mądre rozmowy uczące pięknego i szlachetnego
życia.
Od pewnego czasu w naszej Ojczyźnie nasilają się głosy, które kwestionują
wartość nauczania religii w szkole, kosztem innych przedmiotów. Wobec tych
wyzwań współczesnego czasu nie zapomnijmy słów św. Jana Pawła II Wielkiego,
który w przemówieniu do katechetów we Włocławku dnia 6 czerwca 1991 roku
z całą mocą stwierdzał: „Katechizacja jest jedną z zasadniczych form głoszenia
słowa Bożego, dlatego też na wszystkich chrześcijanach spoczywa (…) ciężar
odpowiedzialności za nią. A obowiązkowi temu odpowiada prawo do nauczania
i formacji dzieci i młodzieży wedle zasad własnej religii. Wynika ono z prawa
człowieka do prawdy, do wolności religijnej, a także z prawa rodziców do
religijnego wychowania swoich dzieci”.

3

Drodzy Siostry i Bracia!
Drugim słowem, którym Pan Jezus pokonał szatana na pustyni, jest Jego
stwierdzenie: „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego” (Mt 4, 7b).
W najprzeróżniejszy sposób możemy wystawiać Pana Boga na próbę, zwłaszcza
gdy chodzi o Jego cierpliwość wobec naszych grzechów i zaniedbań. Pewne
grzechy i zaniedbania są dla Niego – odnosząc do Boga nasz sposób wyrażania się
– tym bardziej bolesne, gdy godzą w Jego najbardziej podstawowe zamysły wobec
człowieka, poprzez które miała ukazywać się nasza ludzka wielkość i godność.
Stwarzając nas na swój obraz i podobieństwo (por. Rdz 1, 26a. 27), Pan Bóg
błogosławił pierwszym rodzicom, „mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i
rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną»” (Rdz 1, 28b).
Macierzyństwo i ojcostwo stały się więc Bożym błogosławieństwem, jak i
szczególnym obowiązkiem, który Ojciec niebieski złożył w serca ludzi. Od ich
otwarcia się na to błogosławieństwo i od ich gotowości do spełniania obowiązków
rodzicielskich zależał i zawsze będzie zależeć los i przyszłość poszczególnych
narodów i całej ludzkości.
W tym świetle, Drodzy Bracia i Siostry, należy z największym zatroskaniem
spojrzeć na najnowsze dane, które niedawno zostały ogłoszone przez GUS. Mówią
one o prawdziwej zapaści demograficznej, która dotknęła nasz naród. W ciągu
ostatnich 10 lat ubyło w Polsce ponad 800 tys. rodzin, a liczba urodzonych
w ubiegłym roku dzieci była najmniejsza od zakończenia drugiej wojny światowej
i wynosiła zaledwie 305 tysięcy, o całe 27 tys. mniej niż w 2021 roku.
Ta dramatyczna sytuacja w dużej mierze wynika ze sposobu, w jaki we
współczesnej kulturze, zwłaszcza w mediach, przedstawia się wielodzietną rodzinę,
częstokroć ośmieszając ją i piętnując. Wraz z tym w parze idzie przekaz
o konieczności „realizacji siebie”, głównie poprzez bardzo wymierne osiągnięcia
zawodowe i materialne. Temu wszystkiemu towarzyszy obraz człowieka, który żyje
jedynie teraźniejszością i który ciągle się bawi, nie bacząc w ogóle na to, co może
przynieść mu przyszłość. Natomiast niezmiernie rzadko ukazuje się ludzi, dla
których największą radością są ich dzieci i dla których fakt bycia rodzicem jest
źródłem szczęścia i dumy. Pod tym względem potrzeba nam, Drodzy Siostry i
Bracia, wielkiego duchowego nawrócenia oraz szlachetnego, a przy tym pełnego
ufności zawierzenia się Bogu i otwarcia się na Jego błogosławieństwo, związane z
płodnością i posiadaniem dzieci. Od tego właśnie otwarcia zależy przecież
przyszłość polskiego narodu.
Trzecie, ostatnie słowo, które Pan Jezus kierował na pustyni do szatana, było
odpowiedzią na pokusę zdrady. Szatan obiecywał Synowi Bożemu władzę nad
całym światem w zamian za oddanie mu czci przynależnej tylko Bogu. W

4
odpowiedzi usłyszał jednak: „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu
samemu służyć będziesz»” (Mt 4, 10b).
Doskonale wiemy, Siostry i Bracia, jak często w dziejach naszej Ojczyzny
pojawiali się ludzie, którzy za cenę obiecywanej im przez wrogów Polski władzy
i panowania stawali się jej tragicznymi zdrajcami. Tak było zwłaszcza w XVIII
wieku, podobnie też działo się w naszej nieodległej historii. Także dzisiaj dobro
Rzeczypospolitej bywa sprzedawane za judaszowe srebrniki. Śmiertelnie zagrożone
są wtedy: wolność naszego narodu i państwa oraz nasza trwająca już ponad tysiąc
pięćdziesiąt lat chrześcijańska tożsamość.
Z najgłębszego poczucia odpowiedzialności za Ojczyznę zrodziła się więc
modlitwa, w pierwszą sobotę i 14 dnia każdego miesiąca, która objęła całą naszą
Archidiecezję Krakowską. Tym modlitwom w każdym miesiącu patronuje inna
wybitna postać, która w sposób wyjątkowy zapisała się w dziejach Kościoła i
Polski. Do dalszego trwania w tej modlitwie wszystkich Was, Drodzy Siostry i
Bracia, serdecznie zapraszam i zachęcam. W ten sposób włączamy się bowiem do
rzeszy owych „umysłów poczciwych”, o których przed wiekami pisał w swym
Hymnie do miłości Ojczyzny bp Ignacy Krasicki. Te niezwykłe umysły miały przed
sobą tylko jeden cel: tak wielkie wspomaganie i wspieranie Ojczyzny, że nikomu z
nich nie było żal ani dla niej „żyć w nędzy”, ani też „umierać”.
Niech „łaska i dar Boży”, o których pisał św. Paweł do Rzymian, w tym
świętym czasie wielkopostnych nawróceń, zostaną nam obficie „udzielone przez
Jezusa Chrystusa” (Rz 5, 15b).

Z serca Wam wszystkim, moi Drodzy, błogosławię

+ Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski

Kraków, 26 lutego 2023 roku, w 1. Niedzielę Wielkiego Postu

Wolna myśl

Dziękuję Ci Boże, że zniżasz się do poziomu człowieka, abym mógł z Tobą rozmawiać | Petrus










188370
Dzisiaj: 74
Wczoraj: 139