,,Uzdrawiajcie chorych!” Mt 10,8

,,On wziął na siebie nasze słabości i leczył nasze choroby” Iz 53,4

,, W imie moje… na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie.” Mk 16,17-18

,,Byłem chory a odwiedziliście Mnie.” Mt 25


Choroba i cierpienie, należą do najpoważniejszych sytuacji w których człowiek doświadcza próby, oraz weryfikuje swoje życie w wymiarze duchowym, psychicznym i społecznym. Powstają najbardziej podstawowe pytania dotyczące sensu życia i śmierci, przemijalności i wieczności, pojawia się też pytanie o miejsce Boga w tej sytuacji… Kościół wierzy i wyznaje, że wśród siedmiu sakramentów istnieje jeden specjalnie przeznaczony do umocnienia  osób dotkniętych chorobą.
Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił; a nadto zachęca ich, aby łącząc się z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu.” (KKK 1499)

Chorobie może towarzyszyć, chęć izolacji,  zamknięcia się w sobie, czasem nawet rozpacz i bunt przeciw Bogu, ale może także być drogą do większej dojrzałości, może pomóc lepiej rozeznać w swoim życiu to, co nieistotne, aby zwrócić się ku temu co istotne. Bardzo często choroba pobudza do szukania Boga i powrotu do Niego.
Współczucie Chrystusa dla chorych i liczne uzdrowienia z różnego rodzaju chorób są wymownym znakiem, że ,,Bóg łaskawie nawiedził lud swój” i że Królestwo Boże jest bliskie. Jezus ma nie tylko moc uzdrawiania, lecz także moc przebaczania grzechów.”.Przyszedł by uleczyć całego człowieka duszę i ciało.  Nie uleczył wszystkich chorych. Jego uzdrowienia były znakami przyjścia Królestwa Bożego, zapowiadały uzdrowienie bardziej radykalne: zwycięstwo nad grzechem i śmiercią przez Jego Paschę. Na krzyżu Chrystus wziął na siebie cały ciężar zła i zgładził ,,grzech świata”, którego skutkiem jest właśnie choroba. Przez swoją mękę i śmierć na krzyżu Chrystus nadał cierpieniu nowe znaczenie; teraz może ono upodabniać nas do Niego i jednoczyć nas z Jego zbawczą męką. (KKK1503-1505)
,,Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśli by popełnił grzechy, będą mu odpuszczone.”  (Jk 5,14-15)

 

 • Pierwszą łaską sakramentu namaszczenia chorych jest łaska umocnienia, pokoju i odwagi, by przezwyciężyć trudności związane z ciężką chorobą lub niedołęstwem starości. Wsparcie Pana przez moc jego Ducha ma prowadzić chorego do uzdrowienia jego duszy a także i ciała jeśli taka jest wola Boża.
 • Ponadto chory zystkuje odpuszczenie grzechów.
 • Kolejne łsaki to: łaska zjednoczenia z męką Chrystusa, dzięki niej  choroba nie jest bezowocna dla wspólnoty Kościoła, łaska eklezjalna oraz łaska przygotowwania się do ostatniego przejścia

 

,,Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię… Albowiem jarzmo moje jest słodkie a moje brzemię lekkie.” (Mt 11,28)
 • Nasze życie w każdym swoim wymiarze jest nieustanną wędrówką na spotkanie z Panem, wędrówką, która jest ugruntowana w powyższym zaproszeniu i zapewnieniu Jezusa ,,Przyjdźcie do Mnie wszyscy…” .
 • Na początku naszej życiowej i duchowej drogi nasi rodzice powierzyli nas Bogu w Trójcy Jedynemu w Sakramencie Chrztu św., aby On zanurzył nas w tajemnicy życia i miłości.
 • Dzięki łasce Boga i świadectwie naszych rodziców oraz kapłanów, stawialiśmy pierwsze kroki w wierze i miłości na drodze do przyjęcia po raz pierwszy Sakramentu Pojednania i Komunii św.
 • Wielu z nas Chrystus towarzyszy przez całe nasze życie, a my coraz bardziej to odkrywamy szczególnie w trudnych dla nas momentach i doświadczeniach życiowych.
 • Pragniemy Go, ponieważ On nas kocha i tylko On jest w stanie nasycić nasze serce i je uzdrowić. Jego pragnieniem jest umiłowanie nas do końca i danie nam siebie samego- swojego życia, dlatego otwórzmy dla Niego nasze serca.
 • Kościół otrzymał to zadanie od Pana i stara się je wypełnić zarówno przez opiekę, jaką otacza chorych, jak i przez modlitwę wstawienniczą, przez którą łączy się z nimi. Kościół wierzy w ożywiającą obecność Chrystusa, który jest lekarzem dusz i ciał. Obecność ta działa szczególnie przez sakramenty, a w sposób zupełnie specjalny przez Eucharystię- Chleb, który daje życie wieczne.
 • Jako sakrament Paschy Chrystusa, Eucharystia powinna być zawsze ostatnim sakramentem ziemskiej pielgrzymki, ,,wiatykiem” na ,,przejście” do życia wiecznego. Zgodnie ze słowami Pana Eucharystia jest zaczątkiem życia wiecznego i mocy zmartwychwstania:
,,Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznycm” (J6,54) 
Jest ona  na wzór przejścia Chrystusa sakramentem przejścia ze śmierci do życia, przejścia z tego świata do Ojca. (Por. KKK 1524)

 

 • Informujemy, że odwiedziny chorych odbywają się w pierwszą sobotę miesiąca, chorych można zgłaszać w zakrystii.
 • Ponadto istnieje możliwość przyjmowania Komunii św. przez chorych poprzez posługę Nadzwyczajnych Szafarzy Eucharystii. Pragnących przyjmować regularnie Komunię świętą w swoich domach w niedzielę i święta, a nawet w tygodniu można zgłaszać u księży odwiedzających ich w pierwsze soboty, bezpośrednio w kancelarii parafialnej lub dzwoniąc pod numer telefonu: 609 710 247
 • Prosimy również o pomoc w realizacji tego pragnienia serca, Rodzinę, Bliskich, Opiekunów osób chorych, starszych, niepełnosprawnych, potrzebujących.

 

 

 

 

 Krzysztof Fil/ Źródło KKK

Others who have thought themselves made of glass, have used the homework help website caution

Dodaj komentarz