Liturgia, która „w najwyższym stopniu przyczynia się do tego, aby wierni swoim życiem wyrażali oraz ujawniali innym ludziom
misterium Chrystusa i rzeczywistą naturę prawdziwego Kościoła” jest „szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, i
jednocześnie jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc”. Chrystus, sprawując w liturgii dzieło zbawienia „przyłącza do siebie
Kościół, swoją Oblubienicę umiłowaną”, dlatego wszyscy są wezwani do świadomego, czynnego i owocnego uczestnictwa w
tym świętym misterium, a „każdy, kto wykonuje swą funkcję – czyto duchowny, czy wierny świecki – powinien w pełni wykonywać
wyłącznie tylko to, co należy do niego z natury rzeczy i na podstawie przepisów liturgicznych”.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Konstytucja o liturgii świętej „SACROSANCTUM CONCILIUM

Obowiązki ministranta

Na podstawie OWMR

Klasycznym zgromadzeniem liturgicznym, w czasie, którego posługują ministranci jest sprawowanie Eucharystii w niedzielę, uroczystości i święta roku kościelnego.

Święta te gromadzą z reguły większą liczbę wiernych, dlatego konieczną rzeczą jest, aby były one oprawione przez odpowiedni zespół ministrantów i lektorów, mających do spełnienia swoje funkcje. Uczestnictwo takie nazywamy asystą.

Główne czynności asysty:
1. Przygotowanie do Mszy świętej.
2. Udział w procesji wejścia.
3. Przygotowania do uroczystego odczytania Ewangelii.
4. Przygotowanie darów.
5. Przygotowanie do „uroczystego Przeistoczenia”.

 


KANDYDAT (ASPIRANT)

kandydat

Wszyscy pragnący zostać ministrantami, powinni przejść minimum roczny kurs przygotowawczy, tzw. kandydaturę. Okres ten, to czas poznawania istoty bycia ministrantem

oraz podstawowych zasad służby. W tym czasie obserwowane jest zachowanie chłopców, ich zaangażowanie oraz zdobywane wiadomości i umiejętności. Kandydaci uczą się podstawowych cech (sumienność, punktualność, troska o porządek) oraz paramentów, gestów i postaw liturgicznych. Kandydaci nie noszą na razie żadnego stroju liturgicznego, posługując do Mszy na tzw. „cywila”.

 

CHORALISTA

Zasadniczym zadaniem choralisty jest dawanie znaków dzwonkami oraz gongiem podczas liturgii i nabożeństw. Ponadto choralista uczy się także odpowiadać na wezwania kapłana we Mszy św., poznaje także różne modlitwy oraz pieśni kościelne

MINISTRANT ŚWIATŁA (CEROFERARIUSZ)

ministrant światła

Ministrant światła jest odpowiedzialny za niesienie świec w czasie procesji (wejścia, procesji z Ewangeliarzem oraz przy odczytywaniu Ewangelii). Niesione przez nich światło może mieć różną formę: paschał, świece, pochodnie. W tym etapie formacji ministranci w sposób szczególny poznają symbolikę światła.

 

MINISTRANT KSIĘGI

ministrant księgi

Osoby, które we wspólnocie parafialnej, chcą posługiwać wobec księgi mogą to czynić spełniając doraźnie funkcję liturgiczną lub też wchodząc w kolejne stopnie posługi liturgicznej:

1. Spełnianie funkcji liturgicznej polega na podawaniu w odpowiednim czasie potrzebnych do celebracji ksiąg liturgicznych.

2. W obecnej postaci funkcja ministranta księgi dostępna jest tylko dla męskiej służby liturgicznej. Wszyscy powinni mieć odpowiednie teksty modlitw. Może na tym obszarze można szukać funkcji dla żeńskiej służby liturgicznej. Szczególnie dotyczy to księgi liturgii Godzin.

3. Ministrant księgi powinien mieć odpowiedni wiek, pozwalający mu na jej wykonywanie, a także odpowiednie przygotowanie teologiczne i liturgiczne. Do jego obowiązków należy:

  • Troszczenie się, aby mszał i inne księgi były zawsze szanowane i by znajdowały się zawsze na właściwym mu miejscu. Powinien nosić księgę w każdej sytuacji w sposób wyrażający głęboki szacunek dla niej.
  • Rozpoczynając swoją posługę już przed Mszą świętą i biorąc po raz pierwszy do ręki księgę mszału powinien ją pocałować i wyrazić w modlitwie swoją wiarę w to co ona zawiera.
  • Następnie, zgodnie ze wskazaniami odpowiedzialnego za liturgię i Ceremoniarza zaznacza w mszale formularz mszy świętej: obrzędy wstępne, prefację, modlitwę eucharystyczną oraz ewentualnie uroczyste błogosławieństwo.
  • Przygotowuje także teksty modlitwy eucharystycznej dla koncelebransów, zaznaczając wskazaną.
  • W czasie celebracji eucharystycznej podaje mszał celebransowi w miejscu przewodniczenia: na obrzędy wstępne, na kolektę, na modlitwę po komunii i na błogosławieństwo.
  • Jeżeli kapłan rozpoczyna i kończy modlitwę powszechną od miejsca przewodniczenia, podaje mu odpowiednie teksty.
  • Umieszcza mszał na ołtarzu w czasie przygotowania darów, otwarty na odpowiednim miejscu.
  • Podczas śpiewu Święty rozdaje koncelebransom przygotowane teksty ME. By zrobić to sprawnie, dyskretnie i by nie chodzić nadmiernie obok ołtarza, poprosi o pomoc innych ministrantów.
  • Gdy rozpoczyna się Komunia święta, ministrant księgi zabiera z ołtarza wraz z pulpitem mszał, umożliwiając swobodny przystęp do ołtarza koncelebransom.

CRUCIFERARIUSZ

 

 

 

 

 

 

Drugą funkcją, wykonywaną przez ministrantów w stopniu ministranta księgi, jest funkcja ministranta krzyża. Jego zadaniem jest niesienie krzyża w czasie różnych procesji, tak podczas liturgii jak i nabożeństw. Szczególnym okresem dla krucyferariusz jest Wielki Post i przypadające w nim nabożeństwo drogi krzyżowej. Ministrant krzyża poznaje symbolikę oraz znaczenie krzyża, jako jednego z najważniejszych znaków naszej wiary.

Niosący krzyż nie klęka przed Najświętszym Sakramentem i nie kłania się przed ołtarzem. Swój obowiązek spełnia przede wszystkim w procesji wejścia idąc za Turyferariuszem po jego uklęknięciu zanosi krzyż na przeznaczone dla niego miejsce. Można przy uroczystym odejściu do zakrystii utworzyć procesję i wtedy Crucyferariusz będzie szedł jako pierwszy. Dlatego wychodzi przed Akolitami (po Modlitwie po Komunii) przed ołtarz którzy stają do niego twarzą. Po błogosławieństwie rusza ustaloną trasą do zakrystii.

 

MINISTRANT OŁTARZA

ministrant ołtarza

Ministrant ołtarza troszczy się o należyte przygotowanieołtarza podczas Eucharystii, szczególnie darów ofiarnych chleba i wina oraz paramentów liturgicznych(kielich, patena, bielizna ołtarzowa). Ponadto posługuje on kapłanowi i diakonowi przy ołtarzu. Ministrant ołtarza spełnia więc niektóre funkcje przypisane posłudze akolity. Zna dobrze symbolikę oraz rodzaje ołtarza, oraz naczyń oraz szat liturgicznych. Zarówno ołtarz, jak i wszystkie paramenty liturgiczne otacza szacunkiem i troską.

 

MINISTRANT KADZIDŁA (TURYFERARIUSZ I NAVICULARIUSZ)

ministrant kadzidła

Ministrant kadzidła posługuje do kadzidła (trybularza) oraz naczynia z wonną mirrą, zwanego łódka (lub navicula – stąd: naviculariusz). Podaje on kadzidło kapłanowi (jeśli nie ma diakona) lub sam wykonuje okadzenia podczas obrzędów. Dba o właściwe przygotowanie, rozpalenie kadzidła, oraz o czystość tych sprzętów. Zna dobrze znaczenie oraz zastosowanie kadzidła podczas liturgii i nabożeństw. Szczególnie kształtuje w sobie postawę modlitwy (por. Ap 8,3-4).

 

MINISTRANT WODY

ministrant wody

Ministrant wody w czasie spotkań formacyjnych poznajesymbolikę oraz zastosowanie wody w liturgii. Szczególnie kształtuje w sobie postawę czystości i przejrzystości. W czasie obrzędów podaje kapłanowi wodę święconą do pokropienia wiernych lub do poświęcenia. Dba o kociołek z wodą oraz o kropidło.

 

MINISTRANT MITRY I PASTORAŁU

ministrant mitry i pastorału

W ramach stopni ministranta ołtarza można także umieścić funkcję ministranta mitry i pastorału. Są to posługujący odpowiedzialni za insygnia biskupie: mitrę i pastorał oraz za ich trzymanie i podawanie. Swoją funkcję spełniają podczas liturgii sprawowanej przez biskupa (np. Msza pontyfikalna). Podczas zbiórek dobrze poznają pochodzenie i symbolikę insygniów biskupich oraz używanie ich podczas obrzędów.

 

MINISTRANT SŁOWA BOŻEGO: LEKTOR/PSAŁTERZYSTA

lektor

Lektor (ministrant Słowa Bożego) poznaje dokładnie Pismo Święte, które odczytuje w zgromadzeniu liturgicznym podczas sprawowanych obrzędów, szczególnie we Mszy św. Spełnianie tej funkcji wymaga nieustannej formacji oraz starannego przygotowania czytań. Formacja lektora przebiega czterotorowo, obejmując formację biblijną, liturgiczną, duchowa i Fonetyczną. Lektor troszczy się o przygotowanie Liturgii Słowa, księgę lekcjonarza. Żyje zgodnie z czytanym przez siebie Słowem Bożym oraz kształtuje w sobie postawę odpowiedzialności za wypowiadane słowo. W liturgii może także wypowiadać wezwania modlitwy wiernych oraz spełniać funkcję psałterzysty (śpiewa psalm międzylekcyjny). Szczegółowe zadania lektora opisane są tu: funkcje w zgromadzeniu liturgicznym.

 

CEREMONIARZ Jest odpowiedzialny za przebieg całej Liturgii. Konsultuje się co do przebiegu Liturgii, albo z głównym celebransem, albo z kapłanem odpowiedzialnym za uroczystość. Do jego czynności należy zgromadzić potrzebną ilość osób do asysty. Omówić z poszczególnymi członkami asysty ich dodatkowe zadania. Ustalić porządek zajmowanej przestrzeni w kościele przez asystę i innych posługujących. Wyznaczyć lektorów do przeczytania czytań biblijnych, modlitwy powszechnej, prowadzących śpiew lub wykonujących dodatkowe funkcje. Przygotować wszystkie przedmioty potrzebne do Liturgii. Przygotować wszystkie księgi używane w Liturgii i dodatkowe teksty, które będą potrzebne. Przed Mszą św. zatroszczyć się o odmówienie wspólnej modlitwy.

 

ANIMATOR: LITURGICZNY  I ANIMATOR (PWM)

animator

Głównym zadaniem animatora Parafialnej Wspólnoty Ministranckiej jest budowanie wspólnoty, troska o powierzoną sobie grupę ministrantów, pomoc w prowadzeniu zbiórek formacyjnych, wspieranie duszpasterza odpowiedzialnego za formację służby liturgicznej. Ma odznaczać się głęboką wiarą, zdrową gorliwością, dyspozycyjnością, umiejętnością współpracy w grupie oraz prowadzenia zajęć formacyjnych z dziećmi i młodzieżą. Powinien stanowić wzór służby dla młodszych ministrantów oraz być dla nich prawdziwym autorytetem. Animatorem zostaje starszy ministrant, który po sakramencie bierzmowania oraz po ukończeniu diecezjalnego kursu animatorskiego został ustanowiony stosownym obrzędem przez biskupa. Sam powinien troszczyć się o swoją stałą formację. Animator może pełnić w liturgii funkcję ceremoniarza (animatora liturgicznego).

 

 

Dodaj komentarz

four × three =